Ouderraad

De ouderraad (O.R.) bestaat uit:

Voorzitter:bereidt de vergaderingen voor met secretaris en penningmeester, en leidt de vergaderingen.
Secretaris:zorgt voor alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
Penningmeester:beheert de ouderbijdragen en de financiën
Leden:organiseren en voeren in onderling overleg activiteiten uit.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur (D.B.).

Het huidige Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Voorzitster:  Corine Brouwers-Huynen
Secretaris: Ellen Moonen-Savelsberg
Penningmeester: Bjorn Visser
Ouderraadsleden: Naomi Bouvrie en Nathalie Moonen-van Zwam
 

Alle ouderraad leden bezoeken de vergaderingen, die ongeveer vier keer per jaar plaatsvinden. In een vergadering worden alle voorkomende O.R.-zaken besproken. Ieder lid heeft inspraak. De O.R.-vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen, dat u als toehoorder hierbij aanwezig mag zijn. Het is niet de bedoeling dat u als ouder/toehoorder aan de vergadering actief deelneemt.

Ouderraad leden organiseren activiteiten. Zij vormen per activiteit een werkgroep. Iedere werkgroep bestaat uit minstens één lid van de ouderraad en eventueel ouders die zich van te voren hebben opgegeven. Ook is er minimaal één leerkracht bij de werkgroep betrokken, waarmee overlegd wordt. De werkgroepen organiseren activiteiten als haloween, sinterklaasfeest, lentefeest, schoolreisje, enzovoort. De leden van de werkgroep bedenken de activiteit, bereiden deze voor en voeren deze uit.

Ouders die niet zo veel tijd hebben en/of niet van vergaderen houden, maar wel iets extra’s voor school willen doen, zijn van harte welkom in één (of meerdere) van de werkgroepen.

De ouderbijdrage

Het organiseren van activiteiten voor de kinderen kost geld. Niet alles wordt door het Rijk vergoed. Daarom vraagt de O.R. van ieder gezin een (vrijwillige) geldelijke bijdrage. Deze kan in de loop van het jaar enigszins aangepast worden. Hiervan krijgt u tijdig bericht. 

De ouderbijdrage bedraagt voor schooljaar 2019-2020:

Per kind t/m groep 6 €45,- en groep 7 en 8, €15,- .

De ouderbijdrage kan cash betaald worden op de daarvoor aangegeven momenten of via internetbankieren op rekeningnummer:

NL45 INGB 0003 3573 50 t.n.v. OBS De Droomboom onder vermelding van de naam van uw kind en zijn/haar groepsnummer.

In overleg met de directie is besloten niet contant te laten betalen d.m.v. een enveloppe via de kinderen, omdat het niet veilig is om kinderen met geld over straat te laten lopen.

Wellicht heeft u via media gelezen dat de regering heeft besloten dat geen kinderen mogen worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten als de ouderbijdrage niet is betaald. Dit betekent  iets voor het organisatievermogen en de financiële situatie  van de ouderraad. De schoolreis (het duurste onderdeel van de activiteiten) zou op deze manier komende jaren geen doorgang meer vinden omdat het financieel risico te groot wordt. In 2020 is de schoolreis al gepland en geregeld, dus dit schooljaar is er een schoolreis. Maar of dat komend jaar nog is, is dan de vraag. Wij hopen dan ook dat iedereen de ouderbijdrage blijft betalen zodat we leuke activiteiten kunnen blijven organiseren voor onze kinderen.

 Wilt u een betalingsregeling treffen, neem dan contact op met Bjorn Visser.

Tip voor minimuminkomens: u kunt proberen via de bijzondere bijstand de ouderbijdrage vergoed te krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling ”Sociale dienst” van de gemeente Heerlen (tel.: 045-5605040, ma. t/m vr. 09.00 uur – 16.00 uur). Ook Stichting Leergeld Parkstad kan financiële hulp bieden (tel.: 045-5743636). Klik hier voor de website van deze stichting.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren kunt bij meester Enrico terecht. Laat u hem ook weten als u van Stichting Leergeld een bevestiging gekregen heeft.

Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?

De activiteiten die de O.R. organiseert worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage.

Wel in de ouderbijdrage 
Halloween€2,-
Sinterklaas€7,50
Winterfeest€2,50
Carnaval€1,-
Voorjaarsfeest€2,-
Schoolreis€25,-
Verzekeringen (tijdens uitstapjes)€2,50
Administratiekosten
(bankkosten, verwerken cash betalingen kopieerkosten enz.
€1,50
Speeltuinbezoeken
(3 x per jaar)
€1,-
Totaal€45,-
Niet in de ouderbijdrage 
Schoolfoto’s
Schoolkamp groep 7 en 8
Incidentele groepsuitjes

Het is mogelijk ieder jaar de activiteiten aan te passen, of activiteiten toe te voegen. Heeft u suggesties voor activiteiten in welke vorm dan ook, geef deze dan even door aan het Dagelijks Bestuur, want nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Andere kosten worden gemaakt voor:

  • Een kind, dat langer dan 3 weken ziek is, krijgt een attentie.
  • Attentie voor O.R.-leden, die afscheid nemen.
  • Kosten voor aankleding van feesten en activiteiten